KatramStudentam.lv
par dzīvi, ticību, jēgas meklējumiem…
Bet kā ar visu to ļaunumu, kas darīts Dieva vārdā?
J & A

Bet kā ar visu to ļaunumu, kas darīts Dieva vārdā?

“Bībelē ir teikts: «Tev nebūs nokaut», bet visvairāk cilvēku ir nogalināti tieši Dieva vārdā. Kāpēc?”

Cilvēki daudz ko dara atsaucoties uz Dievu vai Jēzu, taču tas nenozīmē, ka Dievs ir pilnvarojis, lūdzis vai pavēlējis viņiem to darīt. Cilvēki dara to, ko viņi vēlas darīt un atrod veidus, kā attaisnot savu rīcību.

Dievs zina, ko Viņš ir licis darīt un ko nē. Beigās Viņš atklās, kas bija darīts, pildot Viņa gribu un kas – izdabājot pašu cilvēku gribai, vēlmēm, iekārei, negausībai, ļaunumam. Cilvēku rīcību nevar izmantot kā pamatotu iemeslu, lai noliegtu Dievu. Dievs neļaujas apsmieties. Dievs ir labs, nevainojams, godīgs, žēlsirdīgs, mīlošs un taisnīgs. Dievs nav vainīgs, ja kāds, atsaucoties uz Viņu, kaut ko dara pret Viņa gribu.

Galu galā ikviens atbildēs Dievam par sevi un tur nebūs vietas attaisnojumiem vai atrunām. Vai nu mēs meklējam Dievu un ļaujam Viņam sevi pārvērst, jeb mēs nostājamies pret Dievu. Dievs spriedīs taisnīgu tiesu par ikvienu cilvēku; Viņš tiesās katra cilvēka sirds nodomus un motīvus.

Ko par to saka Bībele:

“Ikvienam cilvēkam savi ceļi šķiet taisni, bet Tas Kungs sver sirdis.” (Salamana pamācības 21:2)
“Tas Kungs pārbauda taisno un bezdievīgo, bet Viņa dvēsele ienīst to, kas dara varas darbus.” (Psalmi 11:6)
“Tātad netiesājiet priekšlaikus, tiekāms Tas Kungs atnāks; Tas arī cels gaismā, kas bija apslēpts tumsībā un atklās siržu nodomus…”(Pāvila 1. vēstule korintiešiem 4:5)
“Viņš tiesās pasauli pēc taisnības, Viņš lems par tautām pēc patiesības.” (Psalmi 9:9)
“Viņš nāk tiesāt zemi. Viņš tiesās pasauli pēc likuma un tautas taisnībā.” (Psalmi 98:9)
“Bet Viņš tiesās nabagus pēc taisnības un cietējiem virs zemes spriedīs goda pilnu tiesu un pēc patiesības. Bet varmācīgos Viņš sitīs ar savas mutes zizli un bezdievīgos nokaus ar savu lūpu dvašu.” (Pravieša Jesajas grāmata 11:4)
“Bet Viņš [Jēzus] tiem teica: "Jūs paši nostājaties par taisniem cilvēku priekšā, bet Dievs pazīst jūsu sirdis; jo, kas pie cilvēkiem ir augsts, Dieva acīs ir negantība.” (Lūkas evaņģēlijs 16:15)
“Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis.” (Vēstule ebrejiem 4:12)
“Visas draudzes atzīs, ka Es tas esmu, kas pārbauda īkstis un sirdis. Es došu jums katram pēc jūsu darbiem." (Jāņa atklāsmes grāmata 2:23)
“Tad es redzēju lielu baltu goda krēslu un To, kas tanī sēdēja; no Viņa vaiga bēga zeme un debess, un tiem nebija kur palikt. Es redzēju mirušos, lielos un mazos, stāvam goda krēsla priekšā; un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņu darbiem.." (Jāņa atklāsmes grāmata 20:11-13)
 Man ir jautājums vai komentārs…
 Kā iepazīt Dievu…

DALIES AR ŠO RAKSTU: